070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangenomen.

Door de aanpassing wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij wijzigingen van de pensioenregeling uitgebreid en verduidelijkt. Dit sluit beter aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De wijziging zal binnenkort bij koninklijk besluit ingaan.

Instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

De WOR voorziet, via artikel 27 lid 1, in instemmingsrecht voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van verzekerde pensioenregelingen. Regelingen die dus bij verzekeraars zijn ondergebracht.

In de loop van 2013 werden, via artikel 27 lid 7, ook pensioenregelingen van een ondernemingspensioenfonds of een niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds onder de werkingssfeer van dit artikel gebracht. Dit geldt ook voor vrijwillige regelingen, als onderdeel van een verplichte regeling bij een bedrijfstakpensioenfonds. Verschil met de verzekerde regeling was echter dat het instemmingsrecht hier alleen ging over het vaststellen of intrekken van een pensioenregeling en niet over het wijzigen ervan.

Pensioenfondsen voeren steeds vaker verplichte regelingen uit die ‘branchevreemd’ zijn. Bovendien zijn er met het algemeen pensioenfonds en premiepensioeninstelling nieuwe pensioenuitvoerders ontstaan. Maatschappelijke ontwikkelingen die het logisch maakten om de WOR aan te passen. Tenslotte kon dit moment worden gebruikt om exacter vast te leggen voor welke onderdelen van de pensioenregeling het instemmingsrecht geldt. Zo was het onder meer onduidelijk of de uitvoeringsovereenkomst ook onder het instemmingsrecht viel.

Welke aanpassingen zijn er gedaan?

De wetgeving is nu op de volgende punten aangepast:

  • ‘Regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ wordt gewijzigd in ‘regeling op grond van een pensioenovereenkomst’. Hierdoor vallen nu alle pensioenregelingen onder het instemmingsrecht van de WOR. Er is een uitzondering gemaakt voor de verplichte pensioenregeling die is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.
  • De onderneming is voortaan verplicht om de ondernemingsraad te informeren over elke voorgenomen vaststelling, intrekking of wijziging van de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement.
  • Delen van de uitvoeringsovereenkomst en het uitvoeringsreglement die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst gaan ook onder het instemmingsrecht vallen. Deze bepaling laat ruimte voor eigen interpretatie en kan in de praktijk dus tot discussies leiden. In ieder geval is het instemmingsrecht van toepassing op bepalingen over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld, de mate en voorwaarden voor toeslagverlening en de keuze voor een buitenlandse pensioenuitvoerder. Vanwege deze bepaling vervalt artikel 23, lid 4 van de PW waarin was geregeld dat de ondernemingsraad instemmingsgerechtigd was als de werkgever voornemens was om de pensioenregeling bij een buitenlandse pensioenuitvoerder onder te brengen.

 

Bron: Reaal College