070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl

Privacyverklaring

Privacy verklaring 1.1 juni 2018

miQ in business B.V. , gevestigd Beeklaan 414 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de advisering in pensioenregelingen- en inkomensverzekeringen en voert het beheer uit van deze pensioen- en inkomensregelingen. Wij hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening persoonsgegevens nodig.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan vernemen we dat graag! U kunt ons bereiken via info@miqinbusiness.nl.

Persoonsgegevens die miQ in business verwerkt

Mocht u alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. [Bekijk ons cookiebeleid]. We verwerken uw persoonsgegevens pas nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres
 • Geslacht, burgerlijke staat
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN, godsdienst en geloofsovertuiging (indien relevant), gezondheid (soms)
 • Werkgever, dienstverband, inkomen, beroep
 • Bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer, DGA -schap etc.
 • Overige persoons- en bedrijfsgegevens die u zelf actief verstrekt

miQ in business verwerkt Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@miQinbusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

miQ in business verzamelt wel bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, gezondheid, seksuele gerichtheid en BSN.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de diensten die u bij ons afneemt en zijn ter uitvoering hiervan nodig.

Met welk doel verwerkt miQ in business persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van onze diensten, zoals wijzigingen, berekeningen ten behoeve van pensioencontracten, inkomensverzekeringen, pensioenberekeningen, adviezen en offertes.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt afgenomen
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder hebt afgenomen.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • miQ in business neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die voor u nadelige gevolgen kunnen hebben.

Hoe lang miQ in business persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaar-termijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb u hier vragen over, dan kun u contact opnemen met info@miqinbusiness.nl.

Delen van persoonsgegevens door miQ in business met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren of aanvragen van de pensioen- en of inkomensproducten  en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die miQ in business gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. We gebruiken meerdere cookies. [Bekijk ons cookiebeleid].

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door miQ in business en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@miqinbusiness.nl.

Soms is het niet mogelijk om aan het verzoek tegemoet te komen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe miQ in business persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@miqinbusiness.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met wachtwoorden.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 1.1 – juni 2018]

Heb u vragen over onze privacyverklaring, dan helpen we u graag!

U kunt ons bereiken via info@miqinbusiness.nl.